Algemene verkoops-, leverings-, betalingsvoorwaarden

 1. Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van de bestelbon en ondertekend voor akkoord door de klant, zijn
  enkel en bij uitsluiting van elke andere, de voorwaarden van toepassing dewelke hieronder zijn vermeld
 2. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan
  onafhankelijk van de wil van de verkoper, behoudt deze zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen. De klant heeft het recht om
  binnen de acht dagen nadat hij van deze prijswijziging is op de hoogte gebracht, de overeenkomst op te zeggen.
  Prijsofferten zijn tot 30 (dertig) dagen na datum geldig en kunnen te allen tijde eenzijdig gewijzigd worden tot op het moment van aanvaarding door
  de koper. Prijzen worden steeds exclusief btw vermeld. Volgend op de aanvaarding door de koper zal de verkoper de overeenkomst schriftelijk
  confirmeren. De overeenkomst kan enkel gewijzigd worden mits schriftelijke overeenkomst tussen de verkoper en de koper. Niettegenstaande
  voornoemd principe zal de verkoper te allen tijde de prijzen eenzijdig kunnen aanpassen in functie van substantiële wijziging van de grondstofprijzen
  of andere kosten met betrekking tot de uitvoering van de werken.
 3. De leverings- en of uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij aldus uitdrukkelijk
  tussen partijen overeengekomen. Vertraging in de levering kan nooit aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
  De verkoper doet alle redelijke inspanningen om de goederen te leveren binnen de termijn vermeld in de overeenkomst. De koper erkent dat de
  vooropgestelde termijn een indicatief karakter heeft. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst kan een vertraging in de werken geen
  aanleiding geven tot beëindiging van de overeenkomst of aanleiding geven tot enige schadevergoeding. Indien de aannemer een vertraging in de
  levering van de goederen verwacht zal de koper hier onverwijld van in kennis gesteld worden. De verkoper zal vervolgens in samenspraak met de
  koper tot een overeenkomst komen met betrekking tot de gepaste maatregelen. De voorziene uitvoerings- of leveringstermijn wordt opgeschort of
  verlengd ingevolge vorst, slecht weer en bevoorradingsproblemen.
  Elke gebeurtenis die zich buiten de wil van een der partijen voordoet, die onvoorzienbaar is en niet veroorzaakt door nalatigheid of opzettelijke fout
  of inbreuk op de wetgeving, heeft tot gevolg dat de contractuele verplichtingen van de betrokken partij uitdooft.
 4. Klachten inzake de conformiteit of de zichtbare gebreken betreffende de uitgevoerde werken en de geleverde materialen moeten schriftelijk
  gebeuren, binnen de acht dagen na de beëindiging der werkzaamheden resp. de levering der materialen en in ieder geval voor ingebruikname.
 5. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de acht dagen na de factuurdatum. De koper wordt verzocht steeds de datum en
  het nummer van de factuur te vermelden. Facturen dewelke niet binnen de 8 dagen na ontvangst schriftelijk en gemotiveerd geprotesteerd worden,
  zullen als aanvaard worden beschouwd, zowel voor wat betreft de vermeldingen der facturen, als voor de specificaties der geleverde goederen.
 6. Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders werd bedongen.
 7. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege zonder voorafgaande ingebrekestelling
  verwijlrente verschuldigd, gelijk aan 10%. Bovendien is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 15% op het totale factuurbedrag, met een
  minimumbedrag van 40 euro.
  Bij substantiële overschrijding van de betalingstermijn behoudt de verkoper zich het recht voor de overeenkomst eenzijdig te beëindigen
  onverminderd het recht op verdere schadevergoeding.
 8. In geval van annulering van de overeenkomst is de koper eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10 % van de
  waarde van de bestelling, met een minimum van € 50 en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid voor de verkoper om een hogere
  schadevergoeding te eisen. Wordt de overeenkomst geannuleerd door de verkoper, zal deze een gelijke vergoeding verschuldigd zijn aan de koper.
 9. Zolang de geleverde materialen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper.
  De overdracht van eigendom van de goederen die door de verkoper worden geleverd, geschiedt slechts bij algehele en volledige betaling van deze
  goederen. Het is de koper verboden de geleverde en/of nog te leveren goederen in pand te geven, aan derden te verkopen of te vervreemden op welke
  wijze dan ook, zolang hij niet aan al zijn verplichtingen ten aanzien van de verkoper heeft voldaan; op eerste aanmaning dienen de goederen
  terugbezorgd te worden. De verkoper behoudt zich het recht voor het voorrecht van onbetaalde verkoper op de door de koper verkochte goederen te
  doen gelden ten aanzien van derden, door vervulling van de daartoe door de wetgever gestelde formaliteiten. De risico-overdracht vindt plaats op het
  ogenblik van levering van de materialen.
 10. In geval van betwisting zijn uitsluitend de afdelingen van de rechtbanken of het vredegerecht bevoegd van de plaats waar de verkoper zijn
  uitbatingzetel, hoofdzetel of woonplaats heeft.
 11. De overeenkomst kan door beide partijen zonder enige vergoeding worden beëindigd ingeval van onmogelijkheid tot uitvoering ervan tengevolge
  van overmacht, staking, lock-out, staking van de andere partij, e.d..
 12. De verkoper behoudt zich tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te
  beschouwen in geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de koper. In geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de klant,
  behoudt de verkoper zich het recht voor de goederen terug te nemen.
 13. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en
  worden de koper afzonderlijk aangerekend,
 14. Bij niet-tijdige afname of weigering tot afname, wordt er een stallingskost aangerekend aan 25 EUR per dag laattijdige afname.
 15. Bij niet-betaling behoudt de verkoper zich het recht voor om verdere leveringen, prestaties en diensten stop te zetten.
 16. Bij niet-betaling behoudt de verkoper zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als
  ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.
 17. De verkoper kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor kennelijk zware fouten, intentionele fouten en grove nalatigheden. De verkoper kan
  geenszins gehouden worden tot vergoeding van indirecte schade, economische schade of winstderving die het gevolg zijn van een door hem gemaakte
  inbreuk tegen een verplichting op basis van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden. De aansprakelijkheid van de aannemer zal te allen tijde
  beperkt blijven tot de som van de geleverde goederen zoals vermeld in de overeenkomst.
 18. De nietigheid, onuitvoerbaarheid of onafdwingbaarheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden laat de geldigheid, de
  uitvoerbaarheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen onverlet. De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien, zullen
  noch gedeeltelijk noch in hun geheel op derden kunnen worden overgedragen, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van de verkoper.
  De niet-uitoefening door de verkoper of door de koper van haar rechten, op eender welk ogenblik, impliceert geenszins de verzaking aan die rechten.